و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله

. و کسانی که غيرِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند

2023-01-27
    ورقة عمل د
  1. 3 hrs ·